کتابخانه تهران

مرآه‌البلدان، جلد اول

نام کتابمرآه‌البلدان، جلد اول تالیفمحمد حسن خان اعتماد السلطنه با تصحیحات، حواشی و فهارس به کوشش دکتر عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدث مشخصات نشرچاپ اولتوضیحات کتاب توجه: پایان صفحه ٨٢٢ تا پایان جلد اول در خصوص ”تهران” درباره کتاب این کتاب که بر اساس کتب جغرافیائی مولفین قدیم و سفرنامه سیاحان و مکتشفین جدید نوشته…

ادامه مطلب