کتابخانه تهران

مرآه‌البلدان، جلد اول

نام کتابمرآه‌البلدان، جلد اول تالیفمحمد حسن خان اعتماد السلطنه با تصحیحات، حواشی و فهارس به کوشش دکتر عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدث مشخصات نشرچاپ اولتوضیحات کتاب توجه: پایان صفحه ٨٢٢ تا پایان جلد اول در خصوص ”تهران” درباره کتاب این کتاب که بر اساس کتب جغرافیائی مولفین قدیم و سفرنامه سیاحان و مکتشفین جدید نوشته…

ادامه مطلب
کتابخانه تهران

معماری آندره گدار

نام کتابمعماری آندره گدار گردآورندهبیژن شافعی، سهراب سروشیانی، ویکتور دانیل همکار تحقیق و تدوین گلنار تاجدار مجموعه معماری دوران تحول در ایران مشخصات نشرتهران: ویکتور دانیل چاپ اول١٣٩۴ توضیحات کتاب اندیشه ایجاد گروه اندیشه ایجاد گروه تحقیقاتی ”معماری دوران تحول” در سال ١٣۶١ شکل گرفت و یک سال بعد در محفلی دانشجویی و با عضویت پنج داوطلب به تحقق پیوست. شناخت تاریخ معماری معاصر و معرفی نمونه…

ادامه مطلب
کتابخانه تهران

معماری وارطان هوانسیان

نام کتابمعماری وارطان هوانسیان گردآورندهبیژن شافعی، سهراب سروشیانی، ویکتور دانیل مجموعه معماری دوران تحول در ایران مشخصات نشرانتشارات دید چاپ اول١٣٨٧ توضیحات کتاب اندیشه ایجاد گروه اندیشه ایجاد گروه تحقیقاتی ”معماری دوران تحول” در سال ١٣۶١ شکل گرفت و یک سال بعد در محفلی دانشجویی و با عضویت پنج داوطلب به تحقق پیوست. شناخت تاریخ معماری معاصر و معرفی نمونه آثار آن و نیز معماران شاخص این دوره،…

ادامه مطلب
کتابخانه تهران

معماری کریم طاهرزاده بهزاد

نام کتابمعماری کریم طاهرزاده بهزاد گردآورندهبیژن شافعی، سهراب سروشیانی، ویکتور دانیل مجموعه معماری دوران تحول در ایران مشخصات نشرانتشارات دید چاپ اول١٣٨۴ توضیحات کتاب اندیشه ایجاد گروه اندیشه ایجاد گروه تحقیقاتی ”معماری دوران تحول” در سال ١٣۶١ شکل گرفت و یک سال بعد در محفلی دانشجویی و با عضویت پنج داوطلب به تحقق پیوست. شناخت تاریخ معماری معاصر و معرفی نمونه آثار آن و نیز معماران…

ادامه مطلب
کتابخانه تهران

معماری نیکلای مارکف

نام کتابمعماری نیکلای مارکف تالیفویکتور دانیل، بیژن شافعی، سهراب سروشیانی مجموعه معماری دوران تحول در ایران مشخصات نشرانتشارات دید چاپ اول١٣٨٢ توضیحات کتاب اندیشه ایجاد گروه اندیشه ایجاد گروه تحقیقاتی ”معماری دوران تحول” در سال ١٣۶١ شکل گرفت و یک سال بعد در محفلی دانشجویی و با عضویت پنج داوطلب به تحقق پیوست. شناخت تاریخ معماری معاصر و معرفی نمونه آثار آن…

ادامه مطلب
کتابخانه تهران

کتاب تهران جلد پنجم و ششم

نام کتابکتاب تهران، جلد پنجم و ششم گردآورندهسیما کوبان مشخصات نشرانتشارات روشنگران چاپ اول١٣٧۶ توضیحات کتاب کتاب تهران مجموعه ای است از مقالات پژوهشی، ادبی و خاطرات کسانی درباره این شهر که در زمینه کار خود نام های آشنایی هستند. فهرست مطالب: – سخنی با خواننده – تاریخ شهر تهران      تهران پایتخت / احمد سعید…

ادامه مطلب
کتابخانه تهران

کتاب تهران جلد چهارم

نام کتابکتاب تهران، جلد چهارم گردآورندهسیما کوبان مشخصات نشرانتشارات روشنگران چاپ اول١٣٧٣ توضیحات کتاب کتاب تهران مجموعه‌ای است از مقالات پژوهشی، ادبی و خاطرات کسانی درباره این شهر که در زمینه کار خود نام‌های آشنایی هستند. فهرست مطالب: – سخنی با خواننده – تاریخ      دویستمین سال پایتختی تهران / احمد سعید نیا -…

ادامه مطلب
کتابخانه تهران

کتاب تهران جلد سوم

نام کتابکتاب تهران، جلد سوم گردآورندهسیما کوبان مشخصات نشرانتشارات روشنگران چاپ اول١٣٧٢ توضیحات کتاب کتاب تهران مجموعه‌ای است از مقالات پژوهشی، ادبی و خاطرات کسانی درباره این شهر که در زمینه کار خود نام‌های آشنایی هستند. فهرست مطالب: – سخنی با خواننده – تهران قدیم      روزنامه شرف – تهران‌شناسی      غرب خیابان…

ادامه مطلب
کتابخانه تهران

کتاب تهران جلد دوم

نام کتابکتاب تهران، جلد دوم گردآورندهسیما کوبان مشخصات نشرانتشارات روشنگران چاپ اول١٣٧١ توضیحات کتاب کتاب تهران مجموعه‌ای است از مقالات پژوهشی، ادبی و خاطرات کسانی درباره این شهر که در زمینه کار خود نام‌های آشنایی هستند. فهرست مطالب: – ملاحظاتی درباره تهران      تهران در مرآت البلدان / اعتماد السلطنه      طهران /…

ادامه مطلب
کتابخانه تهران

کتاب تهران جلد اول

نام کتابکتاب تهران، جلد اول گردآورندهسیما کوبان مشخصات نشرانتشارات روشنگران چاپ اول١٣٧٠ توضیحات کتاب کتاب تهران مجموعه‌ای است از مقالات پژوهشی، ادبی و خاطرات کسانی درباره این شهر که در زمینه کار خود نام‌های آشنایی هستند. فهرست مطالب: – سخنی با خواننده – خاطرات      تا غروبی دیگر / سیمین بهبهانی      چند خاطره از زندگی با دوربین عکاسی / علی خادم      تهران شهر بی‌دفاع / محمدرضا اصلانی…

ادامه مطلب