کتابخانه تهران

معماری آندره گدار

نام کتابمعماری آندره گدار گردآورندهبیژن شافعی، سهراب سروشیانی، ویکتور دانیل همکار تحقیق و تدوین گلنار تاجدار مجموعه معماری دوران تحول در ایران مشخصات نشرتهران: ویکتور دانیل چاپ اول١٣٩۴ توضیحات کتاب اندیشه ایجاد گروه اندیشه ایجاد گروه تحقیقاتی ”معماری دوران تحول” در سال ١٣۶١ شکل گرفت و یک سال بعد در محفلی دانشجویی و با عضویت پنج داوطلب به تحقق پیوست. شناخت تاریخ معماری معاصر و معرفی نمونه…

ادامه مطلب
کتابخانه تهران

معماری وارطان هوانسیان

نام کتابمعماری وارطان هوانسیان گردآورندهبیژن شافعی، سهراب سروشیانی، ویکتور دانیل مجموعه معماری دوران تحول در ایران مشخصات نشرانتشارات دید چاپ اول١٣٨٧ توضیحات کتاب اندیشه ایجاد گروه اندیشه ایجاد گروه تحقیقاتی ”معماری دوران تحول” در سال ١٣۶١ شکل گرفت و یک سال بعد در محفلی دانشجویی و با عضویت پنج داوطلب به تحقق پیوست. شناخت تاریخ معماری معاصر و معرفی نمونه آثار آن و نیز معماران شاخص این دوره،…

ادامه مطلب
کتابخانه تهران

معماری کریم طاهرزاده بهزاد

نام کتابمعماری کریم طاهرزاده بهزاد گردآورندهبیژن شافعی، سهراب سروشیانی، ویکتور دانیل مجموعه معماری دوران تحول در ایران مشخصات نشرانتشارات دید چاپ اول١٣٨۴ توضیحات کتاب اندیشه ایجاد گروه اندیشه ایجاد گروه تحقیقاتی ”معماری دوران تحول” در سال ١٣۶١ شکل گرفت و یک سال بعد در محفلی دانشجویی و با عضویت پنج داوطلب به تحقق پیوست. شناخت تاریخ معماری معاصر و معرفی نمونه آثار آن و نیز معماران…

ادامه مطلب
کتابخانه تهران

معماری نیکلای مارکف

نام کتابمعماری نیکلای مارکف تالیفویکتور دانیل، بیژن شافعی، سهراب سروشیانی مجموعه معماری دوران تحول در ایران مشخصات نشرانتشارات دید چاپ اول١٣٨٢ توضیحات کتاب اندیشه ایجاد گروه اندیشه ایجاد گروه تحقیقاتی ”معماری دوران تحول” در سال ١٣۶١ شکل گرفت و یک سال بعد در محفلی دانشجویی و با عضویت پنج داوطلب به تحقق پیوست. شناخت تاریخ معماری معاصر و معرفی نمونه آثار آن…

ادامه مطلب