• نام کتاب

  مرآه‌البلدان، جلد اول

 • تالیف

  محمد حسن خان اعتماد السلطنه
  با تصحیحات، حواشی و فهارس
  به کوشش دکتر عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدث

 • مشخصات نشر

 • چاپ اول

توضیحات کتاب

توجه: پایان صفحه ٨٢٢ تا پایان جلد اول در خصوص ”تهران”

درباره کتاب
این کتاب که بر اساس کتب جغرافیائی مولفین قدیم و سفرنامه سیاحان و مکتشفین جدید نوشته شده بدبختانه ناتمام مانده و تنها چهار مجلد از آن پرداخته آمده است آن هم نه هر چهار مجلد در جغرافیا بلکه از این مجلدات تنها قسمت اول و چهارم مربوط است به جغرافیا و دو جلد دوم و سوم شرح سلطنت سی ساله ناصرالدین شاه است از جلوس وی در ١٢۶۴ تا سال ١٢٩۴ یعنی سال سی‌ام پادشاهی وی.
توضیح آن که جلد اول تا پایان حرف ”ت” و کلمه ”تهران” کشیده شده و به مناسبت تهران، پایتخت (دارالخلافه) دولت قاجاری و توسعه اخیر آن در سال ١٢٨۴ و عنوان جدید ”دارالخلافه ناصری” اعتماد السلطنه فرصت را مغتنم شمرده برای تجلیل از مخدوم خود ناصرالدین شاه و شرح سلطنت سی ساله او را بر قلم آورده و نگاشته است.

به اشتراک بگذارید