کتاب‌شناسی تهران

لیست کامل کتاب‌های کتابخانه

کد  نام کتاب نویسنده / مترجم انتشارات سال چاپ اول
ت ۱ تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم (زندگی، کسب و کار) / جلد ۱ جعفر شهری اسماعیلیان ۱۳۶۸ شمسی
ت ۲ تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم (زندگی، کسب و کار) / جلد ۲ جعفر شهری اسماعیلیان ۱۳۶۸ شمسی
ت ۳ تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم (زندگی، کسب و کار) / جلد ۳ جعفر شهری اسماعیلیان ۱۳۶۸ شمسی
ت ۴ تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم (زندگی، کسب و کار) / جلد ۴ جعفر شهری اسماعیلیان ۱۳۶۸ شمسی
ت ۵ تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم (زندگی، کسب و کار) / جلد ۵ جعفر شهری اسماعیلیان ۱۳۶۸ شمسی
ت ۶ تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم (زندگی، کسب و کار) / جلد ۶ جعفر شهری اسماعیلیان ۱۳۶۸ شمسی
ت ۷ طهران قدیم / جلد ۱ جعفر شهری معین ۱۳۷۱ شمسی
ت ۸ طهران قدیم / جلد ۲ جعفر شهری معین ۱۳۷۱ شمسی
ت ۹ طهران قدیم / جلد ۳ جعفر شهری معین ۱۳۷۱ شمسی
ت ۱۰ طهران قدیم / جلد ۴ جعفر شهری معین ۱۳۷۱ شمسی
ت ۱۱ طهران قدیم (آشپزی و غذاهای تهرانی – خواص خوراکی‌ها) / جلد ۵ جعفر شهری معین ۱۳۷۱ شمسی
ت ۱۲ گوشه‌ای از تاریخ اجتماعی تهران قدیم جعفر شهری امیرکبیر ۱۳۵۷ شمسی
ت ۱۳ تهران در گذشته و حال دکتر حسین کریمان دانشگاه ملی ایران ۱۳۵۵ شمسی
ت ۱۴ گزیده تاریخ تهران سید حجت حسینی بلاغی مازیار ۱۳۸۶ شمسی
ت ۱۵ تهران پایتخت دویست ساله (مجموعه مقالات) زیر نظر شهریار عدل و برنار اورکاد سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، انجمن ایران‌شناسی فرانسه ۱۳۷۵ شمسی
ت ۱۶ کتاب تهران / جلد ۱ جمعی از نویسندگان / گردآورنده: سیمان کوبان روشنگران و مطالعات زنان ۱۳۷۰ شمسی
ت ۱۷ کتاب تهران / جلد ۲ جمعی از نویسندگان / گردآورنده: سیمان کوبان روشنگران و مطالعات زنان ۱۳۷۱ شمسی
ت ۱۸ کتاب تهران / جلد ۳ جمعی از نویسندگان / گردآورنده: سیمان کوبان روشنگران و مطالعات زنان ۱۳۷۲ شمسی
ت ۱۹ کتاب تهران / جلد ۴ جمعی از نویسندگان / گردآورنده: سیمان کوبان روشنگران و مطالعات زنان ۱۳۷۳ شمسی
ت ۲۰ کتاب تهران / جلد ۵ و ۶ جمعی از نویسندگان / گردآورنده: سیمان کوبان روشنگران و مطالعات زنان ۱۳۷۶ شمسی
ت ۲۱ طهران قدیم جمعی از نویسندگان روشنگران و مطالعات زنان ۱۳۸۸ شمسی
ت ۲۲ کتاب‌شناسی تهران / جلد اول کتاب‌ها زیر نظر دکتر ناصر تکمیل همایون موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۱۳۶۹ شمسی
ت ۲۳ تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران / جلد ۱ دکتر ناصر تکمیل همایون دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۷۷ شمسی
ت ۲۴ تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران / جلد ۲ دکتر ناصر تکمیل همایون دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۷۸ شمسی
ت ۲۵ تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران / جلد ۳ دکتر ناصر تکمیل همایون دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۷۹ شمسی
ت ۲۶ تهران دکتر ناصر تکمیل همایون دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۸۵ شمسی
ت ۲۷ تهران (در گذشته نزدیک از زمان) گردآورنده حسین جودت ۱۳۵۶ شمسی
ت ۲۸ تاریخ طهران عبدالعزیز جواهر کلام کتابخانه منوچهری ۱۳۲۵ شمسی
ت ۲۹ اینجا رو تهرونش میگن دکتر رحمت الله منشی زاده منشی ۱۳۷۹ شمسی
ت ۳۰ تهران در آیینه زمان مرتضی سیفی فمی تفرشی اقبال ۱۳۶۹ شمسی
ت ۳۱ دارالخلافه تهران ناصر نجمی زوار – تهران – شاه آباد مرداد ۱۳۴۸ شمسی
ت ۳۲ دارالخلافه تهران ناصر نجمی امیرکبیر ۱۳۴۸ شمسی
ت ۳۳ ایران قدیم و تهران قدیم ناصر نجمی جانزده ۱۳۶۳ شمسی
ت ۳۴ طهران عهد ناصری ناصر نجمی عطار ۱۳۶۷ شمسی
ت ۳۵ دارالخلافه طهران در یکصد سال پیش ناصر نجمی ارغوان ۱۳۶۸ شمسی
ت ۳۶ تهران در گذرگاه تاریخ ایران ح.م. زاوش اشاره ۱۳۷۰ شمسی
ت ۳۷ تاریخ و سرگذشت طهران قدیم (گزیده‌ای از آداب و رسوم مردم طهران) امیرحسین ذاکرزاده قلم ۱۳۷۳ شمسی
ت ۳۸ اولین‌های تهران سیروس سعدوندیان سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۸۰ شمسی
ت ۳۹ در کوچه و خیابان (داستان‌های واقعی از تهران قدیم) دکتر عباس منظرپور سازمان چاپ و انتشارات ۱۳۸۲ شمسی
ت ۴۰ سرگذشت تهران حسین شهیدی مازندرانی (بیژن) راه مانا و دنیا ۱۳۸۳ شمسی
ت ۴۱ تهران در آیینه زمان محمود طلوعی تهران ۱۳۹۰ شمسی
ت ۴۲ تهران قدیم محمدرضا حسن بیگی منصوری ۱۳۷۷ شمسی
ت ۴۳ طهران قدیم تا تهران جدید اکبر تهرانی شفق بوستان ۱۳۸۹ شمسی
ت ۴۴ تهران در گذر تاریخ (ازطهران دیروز تا تهران بزرگ امروز) محمد حسین فرمهینی فراهانی بدرقه جاویدان ۱۳۹۱ شمسی
ت ۴۵ طهران قدیم نصرالله حدادی/ عکس: آرشیو داریوش تهامی خانه فرهنگ و هنر گویا ۱۳۹۴ شمسی
ت ۴۶ جغرافیای تاریخی تهران محسن معتمدی مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۸۱ شمسی
ت ۴۷ نگاهی به تهران از آغاز تا کنون علی اکبر محمودیان گیتا شناسی ۱۳۸۴ شمسی
ت ۴۸ تهران روزگاران قدیم فرشاد ابریشمی خانه تاریخ و تصویر ابریشمی ۱۳۸۹ شمسی
ت ۴۹ داستان تهران سید محمد بهشتی دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۹۵ شمسی
ت ۵۰ احیای طهران (تاملی در ارتقای کیفی بافت‌های تاریخی) سید محمد بهشتی دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۹۶ شمسی
ت ۵۱ تهران به روایت تاریخ / جلد ۱ (تهران از عهد باستان تا عصر ناصری) مسعود نوربخش نشر علم ۱۳۸۱ شمسی
ت ۵۲ تهران به روایت تاریخ / جلد ۳ (تهران در نیم قرن سلطنت ناصرالدین شاه) مسعود نوربخش نشر علم ۱۳۸۱ شمسی
ت ۵۳ تهران به روایت تاریخ / جلد 3 (تهران در دوره سلطنت مظفرالدین شاه و استبداد صغیر) مسعود نوربخش نشر علم ۱۳۸۱ شمسی
ت ۵۴ تهران به روایت تاریخ / جلد 4 (تهران از سلطنت احمدشاه تا انقراض قاجاریه) مسعود نوربخش نشر علم ۱۳۸۱ شمسی
ت ۵۵ برگ‌هایی از تاریخ تهران / جلد ۱ داریوش شهبازی بوره که یی ۱۳۸۶ شمسی
ت ۵۶ برگ‌هایی از تاریخ تهران / جلد ۱ و ۲ داریوش شهبازی ثالث ۱۳۹۰ شمسی
ت ۵۷ پرسه در دارالخلافه / جلد ۱ داریوش شهبازی کتاب سرا ۱۳۹۲ شمسی
ت ۵۸ پرسه در دارالخلافه / جلد ۲ داریوش شهبازی کتاب سرا ۱۳۹۴ شمسی
ت ۵۹ پرسه در دارالخلافه / جلد ۳ داریوش شهبازی کتاب سرا ۱۳۹۵ شمسی
ت ۶۰ پرسه در دارالخلافه / جلد ۴ داریوش شهبازی کتاب سرا ۱۳۹۵ شمسی
ت ۶۱ کوچه پس کوچه‌های طهران همایون عبدالرحیمی بدرقه جاویدان ۱۳۹۶ شمسی
ت ۶۲ تهران (جغرافیا، تاریخ، فرهنگ) مصطفی مومنی، فرزانه ساسان پور، علی اشرف صادقی، سید حسین نصر کتاب مرجع ۱۳۸۸ شمسی
ت ۶۳ تهرانی که بود به کوشش محمدرضا بهزادی سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۳ شمسی
ت ۶۴ تهرانی که هست به کوشش محمدرضا بهزادی سازمان زیبا سازی شهر تهران ۱۳۹۴ شمسی
ت ۶۵ شهر ما تهران (معرفی تهران به نوجوانان) پیمان فیوضات دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۹۶ شمسی
ت ۶۶ تهران البرز برنارد هورکار / ترجمه دکتر سیروس سهامی ترانه، محقق ۱۳۸۸ شمسی
کد  نام کتاب نویسنده / مترجم انتشارات سال چاپ اول
ش ۱ معماری پل آبکار (معماری دوران تحول در ایران) سهراب سروشیانی، ویکتور دانیال، بیژن شافعی تهران – بیژن شافعی ۱۳۹۴ شمسی
ش ۲ معماری آندره گدار (معماری دوران تحول در ایران) سهراب سروشیانی، ویکتور دانیال، بیژن شافعی تهران – ویکتور دانیل ۱۳۹۴ شمسی
ش ۳ معماری نیکلای مارکوف (معماری دوران تحول در ایران) سهراب سروشیانی، ویکتور دانیال، بیژن شافعی دید ۱۳۸۲ شمسی
ش ۴ معماری کریم طاهرزاده بهزاد (معماری دوران تحول در ایران) سهراب سروشیانی، ویکتور دانیال، بیژن شافعی دید ۱۳۸۴ شمسی
ش ۵ معماری وارطان هوانسیان (معماری دوران تحول در ایران) سهراب سروشیانی، ویکتور دانیال، بیژن شافعی دید ۱۳۸۷ شمسی
ش ۶ آیینه خیال (بررسی و تحلیل تزیینات معماری دوره قاجار) مرتضی گودرزی (دیباج) سوره مهر (وابسته به حوزه هنری) ۱۳۸۸ شمسی
ش ۷ معماری در دارالخلافه ناصری (سنت و تجدد در معماری معاصر تهران) دکتر وحید قبادیان پشوتن ۱۳۸۵ شمسی
ش ۸ طرح جامع – شهستان پهلوی (کتاب اول) لوالین دیویس انترنشنال / مترجم: مهندس مهرداد فریور
ش ۹ طرح جامع – شهستان پهلوی (کتاب دوم) لوالین دیویس انترنشنال / مترجم: مهندس مهرداد فریور
ش ۱۰ معماری دوره پهلوی اول (دگرگونی اندیشه‌ها، پیدایش و شکل‌گیری معماری دوره بیست ساله معاصر ایران ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۰) مصطفی کیانی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ۱۳۸۳ شمسی
ش ۱۱ میراث معماری مدرن ایران دکتر اسکندر مختاری طالقانی دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۹۰ شمسی
ش ۱۲ کتیبه‌های نستعلیق تهران کیانوش معتقدی سازمان زیباسازی شهر تهران، نشر پیکره ۱۳۹۴ شمسی
ش ۱۳ میدان توپخانه دارالخلافه ناصری (ذهنیت ایرانی و ره‌آورد دیگری) مهنام نجفی انتشارات روزنه ۱۳۹۲ شمسی
ش ۱۴ فضاهای ورودی خانه‌های تهران قدیم حسین سلطان زاده دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۹۳ شمسی
ش ۱۵ نقوش سردرهای خانه‌های تهران قدیم افسانه حاجی علی محمدی دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری شهرداری تهران ۱۳۷۲ شمسی
ش ۱۶ نماهایی از ساختمان‌های تهران از معماری دوران انتقال کار گروهی دانشجویان دانشکده هنر و معماری زیر نظر حسین ساطان زاده معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ۱۳۷۳ شمسی
ش ۱۷ ستون‌ها و سرستون‌های بناهای تهران رضا شیخ، سیروس سمیعی دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۷۴ شمسی
ش ۱۸ پنجره‌های قدیمی تهران حسین سلطان زاده، رعنا جوادی دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۷۵ شمسی
ش ۱۹ زیبایی، هویت، تهران خسرو طالب زاده هنر معماری قرن به سفارش سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۳ شمسی
ش ۲۰ نمادهای هویتی شهر تهران محمدجواد مهدوی نژاد، الهه ایمانی، کمیل قیدرلو هنر معماری قرن به سفارش سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۴ شمسی
ش ۲۱ جامعه‌شناسی معماری شهر تهران (روایت تطبیقی از معماری دو مسجد) سارا کریمی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، انتشارات تیسا ۱۳۹۲ شمسی
کد  نام کتاب زیر دسته نویسنده / مترجم انتشارات سال چاپ اول
م-ع ۱ ساختمان‌های با ارزش تهران (با ارزش‌گذاری تجاری، مسکونی و عمومی) عمارت‌ها و بناها به اهتمام سید محمد هادی ایازی سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۴ شمسی
م-ع ۲ سردر باغ ملی عمارت‌ها و بناها دکتر اسکندر مختاری و سمیرا بهروز دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-ع ۳ Prortal of Baq-e-Melli عمارت‌ها و بناها Eskandar Mokhtari & Samira Behrouz / Translated By: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-ع ۴ میدان مشق عمارت‌ها و بناها دکتر اسکندر مختاری و احد ولی زاده دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-ع ۵ Mashq Square عمارت‌ها و بناها Eskandar Mokhtari & Ahad Valizadeh / Translated By: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-ع ۶ تکیه دولت (از بودن و نبودن) عمارت‌ها و بناها علیرضا قاسم خان انتشارات علمی و فرهنگی / سازمان میراث فرهنگی ۱۳۹۷ شمسی
م-ع ۷ عمارت ارباب هرمز (پاسداری از میراث شهر تهران) عمارت‌ها و بناها اسکندر مختاری، سعید محمود کلایه، محمود نجاتی سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۷ شمسی
م-ع ۸ تاریخچه ساختمان‌های ارگ سلطنتی تهران و راهنمای کاخ گلستان عمارت‌ها و بناها یحیی ذکاء سلسله انتشارات انجمن آثار ملی ۱۳۴۹ شمسی
م-ع ۹ قصه‌های مسعودیه (تهران در آیینه یک عمارت) عمارت‌ها و بناها بهنام ابوترابیان نشر تاریخ ایران ۱۳۹۵ شمسی
م-ع ۱۰ عمارت مسعودیه عمارت‌ها و بناها دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-ع ۱۱ Masudieh Mansion عمارت‌ها و بناها Bagher Ayatollahzadeh Shirazi / Translated By: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-ع ۱۲ تاریخچه کتابخانه مجلس (اولین کتابخانه رسمی کشور) عمارت‌ها و بناها کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۴ شمسی
م-ع ۱۳ عمارت کوشک عمارت‌ها و بناها دکتر اسکندر مختاری و سمیرا بهروز دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-ع ۱۴ Kushk Mansion عمارت‌ها و بناها Eskandar Mokhtari & Samira Behrouz / Translated By: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-ع ۱۵ عمارت باغ فردوس عمارت‌ها و بناها مهتاب آقایی دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-ع ۱۶ Baq-e-Ferdows Mansion عمارت‌ها و بناها Mahtab Aghaei / Translated By: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-س ۱ رویای صادقه (‌سیری در مستندات سال‌های آغازین سینما در ایران) / جلد ۱ سینما و نمایش بهزاد رحیمیان نشر نظر ۱۳۹۵ شمسی
م-س ۲ رویای صادقه (‌سیری در مستندات سال‌های آغازین سینما در ایران) / جلد ۲ سینما و نمایش بهزاد رحیمیان نشر نظر ۱۳۹۵ شمسی
م-س ۳ طراحی فیلم سینما و نمایش ایرج رامین فر دفتر پژوهش‌های فرهنگی، بنیاد سینمایی فارابی ۱۳۷۹ شمسی
م-س ۴ تماشاخانه‌ی تهران (تئاتر ایران در گذر زمان) سینما و نمایش داریوش اسدزاده ، غلامحسین دولت آبادی ، اعظم کیان افراز انتشارات افراز ۱۳۹۴ شمسی
م-س ۵ خاطرات تهران به روایت داریوش اسدزاده سینما و نمایش داریوش اسدزاده نشر فاصله ۱۳۹۷ شمسی
م-س ۶ تماشاخونه‌های طهرون سینما و نمایش پیمان شیخی نشر غنچه ۱۳۹۶ شمسی
م-س ۷ تهران در سینمای ایران سینما و نمایش احمد طالبی نژاد انتشارات روزنه ۱۳۹۱ شمسی
م-س ۸ روزی روزگاری در طهران سینما و نمایش حسن هدایت انتشارات روزنه ۱۳۷۷ شمسی
م-س ۹ پژوهشی در تعزیه و تعزیه‌خوانی (از آغاز تا پایان دوره قاجار در تهران) سینما و نمایش عنایت الله رشیدی دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران ۱۳۸۰شمسی
م-ز ۱ زبان مردم طهران زبان و لهجه دکتر منوچهر ستوده کتاب راهنما ۱۳۹۳ شمسی
م-ز ۲ لهجه تهرانی زبان و لهجه لازارسا مویلویچ . پی . سیکوف / مترجم: محسن شجاعی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار ۱۳۸۰ شمسی
م-ر ۱ از خشت تا خشت آداب و رسوم محمود کتیرایی ثالث ۱۳۷۸ شمسی
م-ر ۲ قند و نمک (ضرب‌المثل‌های تهرانی به زبان محاوره) آداب و رسوم جعفر شهری انتشارات معین ۱۳۷۸ شمسی
م-ر ۳ فرهنگ بروبچه‌های ترون (کلمه‌های ویژه، واژه‌ها، اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های تهرانی) آداب و رسوم مرتضی احمدی انتشارات هیلا ۱۳۸۶ شمسی
م-ر ۴ ضرب‌المثل‌های تهرونی آداب و رسوم محمدرضا پولاوند مولف ۱۳۹۳ شمسی
م-م ۱ دبیرستان البرز و شبانه‌روزی آن مدرسه‌ها میراسدالله موسوی ماکویی نشر بیستون ۱۳۷۹ شمسی
م-م ۲ دبیرستان البرز مدرسه‌ها کامران صفامنش دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-م ۳ Alborz School مدرسه‌ها Kamran Safamanesh / Translated: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-م ۴ دبیرستان انوشیروان دادگر مدرسه‌ها فیروزه سالاری و هانیه ابراهیم بانکی دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-م ۵ Anushirvan Dadgar School مدرسه‌ها Firouzeh Salari & Hanieh Ebrahim Banki / Translated By: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-م ۶ دارالفنون مدرسه‌ها دکتر ناصر تکمیل همایون دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-م ۷ مدرسه دارالفنون مدرسه‌ها ناصر پازوکی دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-م ۸ Darolfonun School مدرسه‌ها Nasser Pazouki / Translated By: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-ذ ۱ آثار تاریخی طهران (اماکن متبرکه) – جلد ۱ اماکن مذهبی سید محمد تقی مصطفوی انجمن آثار ملی ۱۳۶۱ شمسی
م-ذ ۲ مساجد دارالخلافه اماکن مذهبی بهزاد یعقوبی انتشارات دارالخلافه ۱۳۹۶ شمسی
م-ذ ۳ امامزاده‌های دارالخلافه اماکن مذهبی بهزاد یعقوبی خانه فرهنگ هنر گویا با همکاری  سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۴ شمسی
م-ذ ۴ تاسیس و تحولات مدرسه عالی شهید مطهری (مسجد و مدرسه عالی سپهسالار) اماکن مذهبی دکتر سید ابوالقاسم نقیبی، دکتر عباس احمدوند سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۷ شمسی
م-ذ ۵ مسجد و مدرسه شهید مطهری (سپهسالار) اماکن مذهبی دکتر حسن باستانی راد دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-ذ ۶ Shahid Motahari (Sepahsalar) Mosque and Madrasa اماکن مذهبی Hasan Bastanirad / Translated By: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-ذ ۷ مسجد امام خمینی اماکن مذهبی مریم کهنسال نودهی و کاوه فولادی نسب دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-ذ ۸ Emam Khomeyni Mosque اماکن مذهبی Maryam Kohansal Nodehi and Kaveh Fooladinasab / Translated by: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-ذ ۹ ایرانیان ارمنی و خلیفه‌گری ارامنه تهران اماکن مذهبی خلیفه‌گری ارامنه تهران
م-ذ ۱۰ راهنمای جامع کلیساهای تهران اماکن مذهبی پایگاه کلیساهای تاریخی ایران
م-غ ۱ باغ نگارستان (از قصر نگارستان تا دانشگاه تهران) باغ‌ها و پارک‌ها مصطفی ده پهلوان، مینا رمضان جماعت سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۳ شمسی
م-غ ۲ باغ‌های تهران، باغ نگارستان باغ‌ها و پارک‌ها سید عبدالله انوار روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۸۷ شمسی
م-غ ۳ باغ نگارستان باغ‌ها و پارک‌ها دکتر حسن علی پورمند دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-غ ۴ Negarestan Garden باغ‌ها و پارک‌ها Hasan Ali Pourmand / Translated By: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-د ۱ روز سی تیر میدان بهارستان رویدادها دکتر هوشنگ طالع انتشارات سمرقند ۱۳۸۸ شمسی
م-د ۲ رویدادها و یادمان‌های تاریخی تهران / جلد ۱ رویدادها دکتر ناصر تکمیل همایون دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۸۷ شمسی
م-د ۳ رویدادها و یادمان‌های تاریخی تهران / جلد ۲ رویدادها دکتر ناصر تکمیل همایون دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۹۴ شمسی
م-د ۴ فتح طهران رویدادها دکتر اردشیر صالح پور فرهنگ مانا ۱۳۹۳ شمسی
م-د ۵ فتح تهران (گوشه‌هایی از تاریخ مشروطیت) رویدادها دکتر عبدالحسین نوائی انتشارات بابک ۱۳۵۶ شمسی
م-ح ۱ سیری در پدید آمدن محله‌های تهران میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها شایان سلطانی لرگانی انتشارات آرون ۱۳۹۵ شمسی
م-ح ۲ محله‌های مردمی تهران (دگرگونی‌های شهری و جامعه مدنی) میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها مجموعه مقالات به کوشش مینا سعیدی شهروز انتشارات معین، انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران ۱۳۹۵ شمسی
م-ح ۳ گزارش‌های نظمیه از محلات طهران (راپورت وقایع مختلفه محلات دارالخلافه) / جلد ۱ میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها انسیه شیخ رضایی – شهلا آذری سازمان اسناد ملی ایران – پژوهشکده اسناد ۱۳۷۷ شمسی
م-ح ۴ گزارش‌های نظمیه از محلات طهران (راپورت وقایع مختلفه محلات دارالخلافه) / جلد ۲ میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها انسیه شیخ رضایی – شهلا آذری سازمان اسناد ملی ایران – پژوهشکده اسناد ۱۳۷۷ شمسی
م-ح ۵ سی سال محکومیت لاله زار میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها محمدرضا پولاوند نشر جمهوری ۱۳۸۹ شمسی
م-ح ۶ خیابان ولیعصر (میراث معماری و شهرسازی تهران) میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها اسکندر مختاری طالقانی هنر معماری قرن به سفارش سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۳ شمسی
م-ح ۷ نگاهی به دروازه غار میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها احمد مسجد جامعی نشر ثالث ۱۳۹۵ شمسی
م-ح ۸ قصه‌های تهران، گذر ایلچی (قتلگاه گریبایدف در طهران عتیق) میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها بهنام ابوترابیان نشر تاریخ ایران ۱۳۹۳ شمسی
م-ح ۹ میدان بهارستان (تجربه نووارگی در فضای شهری ایرانی) میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها دکتر زهرا اهری ، دکتر سید محسن حبیبی دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۹۴ شمسی
م-ح ۱۰ میدان حسن آباد میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها دکتر اسکندر مختاری دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-ح ۱۱ Hasanabad Square میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها Eskandar Mokhtari / Translated By: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-ح ۱۲ خانی آباد (‌زادگاه جهان پهلوان غلام رضا تختی) میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها سهند لطفی ، مهسا شعله دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۸۷ شمسی
م-ح ۱۳ اودلاجان میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها دکتر ناصر تکمیل همایون دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۹۳ شمسی
م-ح ۱۴ محله کلیمیان تهران میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها دکتر ناصر تکمیل همایون دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۹۵ شمسی
م-ح ۱۵ سنگلج میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها دکتر ناصر تکمیل همایون دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۹۶ شمسی
م-ح ۱۶ محله سنگلج میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها سهراب سروشیانی دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-ح ۱۷ Sangelaj District میدان‌ها، محله‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها Sohrab Soroushiani / Translated By: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-ن ۱ زندگی‌های گود قدرت (نقش سیاسی و اجتماعی جاهل‌ها و لات‌ها در تاریخ معاصر ایران) نامداران مسعود نقره کار فروغ ۱۳۹۵ شمسی
م-ن ۲ نامداران تهران / جلد ۱ نامداران مصطفی ایزدی انتشارات کویر ۱۳۹۵ شمسی
م-ن ۳ نامداران تهران / جلد ۲ نامداران مصطفی ایزدی انتشارات کویر ۱۳۹۵ شمسی
م-ن ۴ مردان نامی تهران قدیم نامداران رقیه آقابالازاده، شقایق فتحعلی زاده، مریم کاشف نیا ندای تاریخ ۱۳۹۶ شمسی
م-ن ۵ ماندگاران شهر (یادنامه و خدمات علمی، فرهنگی استاد دکتر حسین کریمان) نامداران به کوشش رقیه رحیمی شادهی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۲ ۱۳۹۰ شمسی
م-خ ۱ آمدیم خانه نبودید (روایت خانه‌های مشاهیر ایران در تهران) خانه‌ها نسرین ظهیری نشر ثالث ۱۳۹۳ شمسی
م-خ ۲ خانه غلامحسین میرزا (صدرالشعرا) خانه‌ها مجتبی برزآبادی فراهانی شهرداری منطقه ۱۲
م-خ ۳ خانه اشرف الملوک امینی (فخرالدوله) خانه‌ها مجتبی برزآبادی فراهانی شهرداری منطقه ۱۲
م-خ ۴ خانه مقدم خانه‌ها مهتاب آقایی دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-خ ۵ Moqaddam Mansion خانه‌ها Mahtab Aghaei / Translated By: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-آ ۱ قنات در ایران (مطالعه موردی قنوات شهر تهران) آب، سقاخانه، آب انبار احمد مالکی، احمد خورسندی آقایی پردازش و برنامه‌ریزی شهری (وابسته به شهرداری تهران) ۱۳۸۴ شمسی
م-آ ۲ سقاخانه‌های تهران آب، سقاخانه، آب انبار نادیا بنیادلو موسسه فرهنگی هنری پیشین پژوه ۱۳۸۱ شمسی
م-آ ۳ آبنامه تهران آب، سقاخانه، آب انبار اسماعیل عباسی دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۸۷ شمسی
م-آ ۴ صدای پای آب (از قنات‌های دارالخلافه تا ابرهای باردار پایتخت) آب، سقاخانه، آب انبار احسان بهرام غفاری موسسه نشر شهر ۱۳۹۱ شمسی
م-ج ۱ جمعیت (مطالعات جامعه شناسی شهر تهران) جمعیت‌شناسی محمود طالقانی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۱۳۷۰ شمسی
م-ج ۲ مسکن (مطالعات جامعه شناسی شهر تهران) / جلد ۱ جمعیت‌شناسی زیر نظر دکتر محمود طالقانی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۱۳۶۹ شمسی
م-ج ۳ یافته‌های طرح پژوهشی فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی در تهران (رفتارهای فرهنگی ایرانیان) جمعیت‌شناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر طرح‌های ملی ۱۳۸۱ شمسی
م-ب ۱ بازار تهران (مطالعه انسان‌شناسی اقتصادی) بازار سمیه کریمی پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی، نشر افکار ۱۳۸۷ شمسی
م-ب ۲ بازار تهران ۱ بازار کتایون کرم پور دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-ب ۳ Tehran Bazaar 1 بازار Katayoun Karampour/ Translated by: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-ب ۴ بازار تهران ۲ بازار کتایون کرم پور دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-ب ۵ Tehran Bazaar 2 بازار Katayoun Karampour/ Translated by: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-ب ۶ سرگذشت بازار بزرگ تهران، بازارها و بازارچه‌های پیرامونی آن در دویست سال اخیر بازار شهرام یوسفی فرد بنیاد ایران شناسی ۱۳۸۹ شمسی
م-ه ۱ مکتب کمال الملک موزه‌ها شهروز مهاجر، محمدحسن حامدی پیکره ۱۳۹۳ شمسی
م-ه ۲ ایران از پارینه سنگی تا پایان ساسانی (به روایت موزه ملی ایران) موزه‌ها ماندانا کرمی موسسه فرهنگی انتشاراتی پازینه ۱۳۹۰ شمسی
م-ه ۳ مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران موزه‌ها به کوشش  مقداد ارشدی ابیانه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
م-ه ۴ خزانه جواهرات ملی موزه‌ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
م-ه ۵ کاخ موزه نیاوران (راهنمای کودک و نوجوان) موزه‌ها روزبه کمالی انجمن دوستداران یادگارهای فرهنگی ۱۳۸۰ شمسی
م-ه ۶ موزه ایران باستان (موزه ملی ایران) موزه‌ها دکتر اسکندر مختاری و سمیرا بهروز دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
م-ه ۷ Museum of Ancient Iran موزه‌ها Nasser Pazouki / Translated By: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
م-ه ۸ پیشینه موزه جواهرات سلطنتی موزه‌ها وی.بی.مین، ای.دی.تشینگام / مترجم: مهرداد نبیلی بانک مرکزی ایران
م-ک ۱ تهران سه هزار و دویست ساله (بر اساس کاوش‌های باستان‌شناسی) کاوش‌های باستانی سیف الله کامبخش فرد موسسه علمی و فرهنگی فضا – نشر فضا
م-ک ۲ نگاهی به تهران در سه هزار سال پیش کاوش‌های باستانی سیف الله کامبخش فرد / ترجمه: کلود کرباسی معاونت معرفی و آموزش/ اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی ۱۳۸۰ شمسی
م-ش ۱ تهران در قاب شعر (دنباله اسطوره تهران) شعر جلال ستاری دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۹۱ شمسی
م-ش ۲ قایق سواری در تهران شعر محمدعلی سپانلو نشر افق ۱۳۸۸ شمسی
م-ش ۳ خیابان‌ها، بیابان‌ها شعر محمدعلی سپانلو نشر مانوش ۱۳۹۵ شمسی
م-ش ۴ ترانه بولوار میرداماد شعر (منتخب سروده‌های محمدعلی سپانلو  به انتخاب مجید ضرغامی) انتشارات سرزمین اهورایی ۱۳۹۳ شمسی
م-ش ۵ منظومه تهران شعر محمدعلی سپانلو فرهنگ معاصر ۱۳۸۴ شمسی
م-پ ۱ واقفات دارالخلافه پراکنده بهزاد یعقوبی خانه فرهنگ و هنر گویا ۱۳۹۵ شمسی
م-پ ۲ پیشینه‌ی زیباسازی شهر تهران پراکنده شهروز مهاجر، مرجان تاج الدینی سازمان زیباسازی شهر تهران، نشر پیکره ۱۳۹۴ شمسی
م-پ ۳ تجربه مدرنیته به روایت فضاهای تجاری شهر تهران پراکنده نرگس آذری تیسا به سفارش اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ۱۳۹۲ شمسی
م-پ ۴ روایت تهران (فضاهای عمومی) پراکنده سید محمد طلوعی برازنده هنر معماری قرن ۱۳۹۳ شمسی
م-پ ۵ شیخ بهایی و توپ مروارید پراکنده سید محمد بهشتی، الناز نجاز نجفی، بهنام ابوترابیان روزنه ۱۳۹۶ شمسی
م-پ ۶ زنانه شدن شهر (با تاکید بر فضاهای شهر تهران) پراکنده نعمت الله فاضلی انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۹۶ شمسی
م-پ ۷ اسطوره تهران پراکنده جلال ستاری دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۸۵ شمسی
م-پ ۸ دیپلماسی و قتل در تهران پراکنده لارنس کلی / ترجمه: غلامحسین میرزا صالح نگاه معاصر ۱۳۸۵ شمسی
م-پ ۹۹ از صفر تا ۱۰۰ (نقل تاریخ پلیس تهران) پراکنده حسام الدین مقامی کیا موسسه نشر شهر ۱۳۹۱ شمسی
م-پ ۱۰ روشنایی تهران (از چراغ موشی تا لامپ خورشیدی) پراکنده مسعود رحمانی موسسه نشر شهر ۱۳۹۱ شمسی
م-پ ۱۱ از قاطر تا قطار (قصه ۲۰۰ سال حمل و نقل تهران) پراکنده فاطمه خرامان موسسه نشر شهر ۱۳۹۱ شمسی
م-پ ۱۲ تلخ وشیرین بلدیه (روزنامه خاطرات آقا جمال بلدیه‌چی) پراکنده شرمین نادری موسسه نشر شهر ۱۳۹۱ شمسی
م-پ ۱۳ دروازه‌های طهران قدیم پراکنده کیانوش معتقدی نشر پیکره ۱۳۹۵ شمسی
م-پ ۱۴ سرگرمی‌های مردم تهران در دوران قاجار و پهلوی پراکنده محمد حسین ناصربخت دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۹۴ شمسی
کد  نام کتاب زیر دسته نویسنده / مترجم انتشارات سال چاپ اول
ق ۱ اطلس گویش شناختی قصران داخل قصران گیتی دیهیم انتشارات سروش با همکاری دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۸۸ شمسی
ق ۲ اطلس شهرستان شمیران قصران علی اکبر محمودیان موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی ۱۳۸۱ شمسی
ق ۳ شمیران یا باغ‌های گمشده قصران کریستف لودو / مترجمان: رضا رادنژاد، سروناز نظام یزدی، شوکت شقاقی ایران زمین ۱۳۷۹ شمسی
ق ۴ دانشنامه تهران بزرگ: شمیرانات / جلد ۱ قصران زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی ۱۳۹۳ شمسی
ق ۵ دانشنامه تهران بزرگ: شمیرانات / جلد ۲ قصران زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی ۱۳۹۳ شمسی
ق ۶ قصران (کوهسران) / جلد ۱ قصران دکتر حسین کریمان سلسله انتشارات انجمن آثار ملی ۱۳۷ ۱۳۵۶ شمسی
ق ۷ قصران (کوهسران) / جلد ۲ قصران دکتر حسین کریمان سلسله انتشارات انجمن آثار ملی ۱۳۷ ۱۳۵۶ شمسی
ق ۸ جغرافیای تاریخی شمیران / جلد ۱ قصران دکتر منوچهر ستوده موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه) ۱۳۷۱ شمسی
ق ۹ جغرافیای تاریخی شمیران / جلد ۲ قصران دکتر منوچهر ستوده موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه) ۱۳۷۴ شمسی
ق ۱۰ آثار تاریخی شمیران / جلد ۱: لواسان و رودبار قصران قصران ناصر پازوکی طرودی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ۱۳۸۲ شمسی
ق ۱۱ ویژه نامه شمیران قصران فصلنامه فرهنگ مردم ۱۳۹۲ شمسی
ق ۱۲ شمیرانات: نگین البرز قصران اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ۱۳۸۸ شمسی
ق ۱۳ زیبایی‌های شمیران (ارزش‌های مکانی – عناصر هویتی) قصران رضا شکوری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۶ شمسی
ق ۱۴ امام زاده قاسم (دِزج بالا یا بالادژ) قصران سهند لطفی دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۸۶ شمسی
ق ۱۵ محله جماران قصران افشین اخلاص پور دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
ق ۱۶ Jamaran District قصران Afshin Ekhlaspoor / Translated By: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
ق ۱۷ امامزاده صالح قصران دکتر اسکندر مختاری دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۵ شمسی
ق ۱۸ Emamzadeh Saleh Mausoleum قصران Eskandar Mokhtari / Translated By: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
ر ۱ ری باستان / جلد ۲ ری باستان دکتر حسین کریمان سلسله انتشارات انجمن آثار ملی ۶۹ ۱۳۴۹ شمسی
ر ۲ شهر ری ری باستان فاطمه دیانت دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۹۶ شمسی
ر ۳ موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی ری باستان فرزان عزیززاده انتشارات سنا به سفارش موزه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم ۱۳۸۷ شمسی
ر ۴ بقعه بی بی شهربانو در ری ری باستان سید محمد تقی مصطفوی چاپخانه بانک ملی ایران
ر ۵ ری میراث‌دار کهن ایران ری باستان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران ۱۳۸۸ شمسی
ر ۶ معرفی جاذبه‌های گردشگری، تاریخی، طبیعی و صنایع دستی شهرستان ری ری باستان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران ۱۳۹۲ شمسی
ر ۷ چشمه علی و باروی ری ری باستان ناصر پازوکی دفتر پژوهش‌های فرهنگی، سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۸۸ شمسی
ر ۸ Cheshmeh-Ali and Rey Fortifications ری باستان Nasser Pazouki / Translated By: Nassim Ghiassi Cultural Research Bureau / Tehran Beautification Organization ۲۰۱۷ میلادی
کد  نام کتاب نویسنده / مترجم انتشارات سال چاپ اول
ع ۱ کاخ گلستان (آلبوم‌خانه – فهرست عکس‌های برگزیده عصر قاجار) محمد حسن سمسار، فاطمه سراییان سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه) ۱۳۸۲ شمسی
ع ۲ گنج پیدا (مجموعه‌­ای از عکس‌­های آلبوم‌­خانه کاخ موزه گلستان) به کوشش بهمن جلالی دفتر پژوهش­‌های فرهنگی و سازمان میراث فرهنگی کشور ۱۳۷۷ شمسی
ع ۳ سیمای تهران در سده ۱۳ هجری قمری (به مناسبت یک‌صدمین سال تصویب قانون بلدیه تهران) / جلد ۱ محمد حسن سمسار، فاطمه سرائیان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، انتشارات زریران ۱۳۸۶ شمسی
ع ۴ سیمای تهران در سده ۱۳ و ۱۴ هجری قمری / جلد ۲ محمد حسن سمسار، فاطمه سرائیان انتشارات زریران ۱۳۹۲ شمسی
ع ۵ برگزیده عکس‌های آلبوم خانه کاخ گلستان (عکس‌های تاریخی دوره قاجار) کاخ گلستان ۱۳۸۰ شمسی
ع ۶ تهران در تصویر / جلد ۱ پژوهش یحیی ذکاء و محمد حسن سمسار/ عکاسی علی خادم انتشارات سروش ۱۳۶۹ شمسی
ع ۷ تهران در تصویر / جلد ۲ پژوهش یحیی ذکاء و محمد حسن سمسار/ عکاسی علی خادم انتشارات سروش ۱۳۷۶ شمسی
ع ۸ تهران در روشنایی شب محمد ابراهیم صافی هنر معماری قرن ۱۳۹۲ شمسی
ع ۹ تهران متن: مژگان شهبازی / عکس: مجید ناگهی خانه فرهنگ و هنر گویا ۱۳۹۱ شمسی
ع ۱۰ از طهران تا تهران (جلوه‌های زندگی، هنر و معماری) حمیدرضا نوروزی طلب انتشارات یساولی ۱۳۹۴ شمسی
ع ۱۱ تهران دور و نزدیک (عکس‌هایی از تهران قدیم و امروز) سازمان زیباسازی شهر تهران
ع ۱۲ تهران در یک نگاه اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری تهران ۱۳۷۱ شمسی
ع ۱۳ طهران قدیم عکس‌های سید محمود پاکزاد فوتوگرافر تهران قدیم در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۴ شمسی انتشارات دید ۱۳۸۲ شمسی
ع ۱۴ با من به طهران بیایید نصرالله حدادی / عکس: آرشیو داریوش تهامی خانه فرهنگ و هنر گویا ۱۳۹۴ شمسی
ع ۱۵ انقلاب به روایت اکبر ناظمی (عکس‌های منتشر نشده از وقایع سال ۱۳۵۷) / جلد ۱ اکبر ناظمی انتشارات سوره مهر (وابسته به حوزه هنری) ۱۳۸۸ شمسی
ع ۱۶ زنان در انقلاب به روایت اکبر ناظمی (عکس‌های منتشر نشده از حضور زنان در انقلاب ۱۳۵۷) / جلد ۲ اکبر ناظمی انتشارات سوره مهر (وابسته به حوزه هنری) ۱۳۹۰ شمسی
ع ۱۷ کودکان و نوجوانان در انقلاب به روایت اکبر ناظمی (عکس‌های منتشر نشده از حضور کودکان و نوجوانان در انقلاب ۱۳۵۷) / جلد ۳ اکبر ناظمی انتشارات سوره مهر (وابسته به حوزه هنری) ۱۳۹۰ شمسی
ع ۱۸ شعارها و دیوار نوشته‌های انقلاب به روایت اکبر ناظمی (عکس‌های منتشرنشده از شعارها و دیوارنوشته های انقلاب ۱۳۵۷) / جلد ۴ اکبر ناظمی انتشارات سوره مهر (وابسته به حوزه هنری) ۱۳۹۰ شمسی
ع ۱۹ تهران، تا انتها حضور (۳۳ سال راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن در تهران) مجتبی آقایی سربزه سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۱ شمسی
ع ۲۰ خیابان انقلاب محمود کلاری خانه سینما ۱۳۸۷ شمسی
ع ۲۱ تهران، بی‌گاه مهران مهاجر با متنی از رضا شیخ نشر مانوش ۱۳۹۳ شمسی
ع ۲۲ سفارت‌خانه ایتالیا در تهران بخش فرهنگی سفارت ایتالیا ۱۹۹۰ میلادی
ع ۲۳ ساعتی در تهران گزیده عکس‌های عزیز ساعتی چاپ و نشر نظر ۱۳۹۳ شمسی
ع ۲۴ چگونه ساعتی عزیز شد عکس‌های عزیز ساعتی از مجموعه با بیضایی در تهران
ع ۲۵ نخستین جشنواره عکاسی بافت تاریخی “ته ران” (با رویکرد زندگی در محلات قدیم) سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۲ شمسی
ع ۲۶ دومین جشنواره عکس بافت تاریخی “ته ران” (زندگی در بازار تاریخی تهران) به کوشش فریده شباز طهماسبی سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۴ شمسی
ع ۲۷ عودلاجان ما (‌جشنواره عکاسی) سازمان زیباسازی شهر تهران ۱۳۹۰ شمسی
ع ۲۸ گذر امروزی در طهران دیروزی (اماکن) عبدالرضا فرودی نشر شور آفرین ۱۳۹۵ شمسی
ع ۲۹ نقوش آهنی شهر تهران (‌نگاهی به درهای آهنی و نرده پنجره‌ها) مصطفی حمیدی چاپ و نشر نظر ۱۳۹۵ شمسی
ع ۳۰ نقاشی‌های دیواری تهران سازمان زیباسازی شهر تهران
ع ۳۱ پامنار مهدی وثوق نیا بن‌گاه ۱۳۹۴ شمسی
ع ۳۲ گود مقدس (زورخانه‌های شهر تهران) شهرداری تهران، هنر معماری قرن ۱۳۹۲ شمسی
ع ۳۳ طهران قدیم (مجموعه عکس‌های تاریخی ایران ۲) فرشاد ابریشمی خانه تاریخ و تصویر ابریشمی ۱۳۹۵ شمسی
ع ۳۴ ایران باستان (نگاهی به گنجینه موزه ملی ایران) هومن صدر سازمان میراث فرهنگی کشور (معاونت معرفی و آموزش) ۱۳۸۰ شمسی
ع ۳۵ از عطر باغ نیاوران (گزیده آثار هنری مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران) زیر نظر مسعود صالحی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (معاونت فرهنگی و ارتباطات) ۱۳۸۵ شمسی
ع ۳۶ گنجینه جهان‌نما (گزیده آثار هنری مجموعه فرهنگی سعدآباد و نیاوران) متن: مهین نورماه/ عکس: هومن صدر سازمان میراث فرهنگی کشور ۱۳۷۶ شمسی
ع ۳۷ آن روزگاران، تهران (سیاه قلم‌ها و نوشته‌های خسرو (ابوالقاسم) خورشیدی) خسرو (ابوالقاسم) خورشیدی کتاب سرا ۱۳۹۱ شمسی
ع ۳۸ مستندنگاری تصویری بناهای تاریخی شهر تهران (از بدو پیدایش تا پیروزی انقلاب اسلامی) / جلد ۱ به کوشش حمید قاسم هنر معماری قرن ۱۳۹۴ شمسی
ع ۳۹ مستندنگاری تصویری بناهای تاریخی شهر تهران (از بدو پیدایش تا پیروزی انقلاب اسلامی) / جلد ۲ به کوشش حمید قاسم هنر معماری قرن ۱۳۹۳ شمسی
ع ۴۰ مستندنگاری تصویری بناهای تاریخی شهر تهران (از بدو پیدایش تا پیروزی انقلاب اسلامی) / جلد ۳ به کوشش حمید قاسم هنر معماری قرن ۱۳۹۴ شمسی
ع ۴۱ مستندنگاری تصویری بناهای تاریخی شهر تهران (از بدو پیدایش تا پیروزی انقلاب اسلامی) / جلد ۴ به کوشش حمید قاسم هنر معماری قرن ۱۳۹۴ شمسی
ع ۴۲ مستندنگاری تصویری بناهای تاریخی شهر تهران (از بدو پیدایش تا پیروزی انقلاب اسلامی) / جلد ۵ به کوشش حمید قاسم هنر معماری قرن ۱۳۹۴ شمسی
ع ۴۳ گلگشت در نگارستان (گلچینی از آثار نقاشی موزه هنرهای زیبا – سعدآباد) به کوشش نعمت الله کیکاووسی انتشارات نگار ۱۳۷۱ شمسی
ع ۴۴ تهران نصرالله کسراییان، حمیده ذوالفقاری انتشارات روزنه ۱۳۷۹ شمسی
ع ۴۵ ایران در نگاره‌ها انتشارات نگار ۱۳۶۸ شمسی
کد  نام کتاب نویسنده / مترجم انتشارات سال چاپ اول
ط ۱ خاطرات عزت شاهی محسن کاظمی انتشارات سوره مهر (وابسته به حوزه هنری) ۱۳۸۷ شمسی
ط ۲ در جستجوی صبح (خاطرات عبدالرحیم جعفری، بنیان‌گذار موسسه انتشارات امیرکبیر) / جلد ۱ عبدالرحیم جعفری موسسه انتشارات امیرکبیر ۱۳۸۳ شمسی
ط ۳ در جستجوی صبح (خاطرات عبدالرحیم جعفری، بنیان‌گذار موسسه انتشارات امیرکبیر) / جلد ۲ عبدالرحیم جعفری موسسه انتشارات امیرکبیر ۱۳۸۳ شمسی
ط ۴ پیروزی لبخند فرهاد مسعودی موسسه اطلاعات ۱۳۵۴ شمسی
ط ۵ نگاهی به نهضت ملی ایران (نقد خاطرات شعبان جعفری) سعید رهبر انتشارات هیرمند ۱۳۸۳ شمسی
ط ۶ گزیده اسناد جنگ جهانی دوم در ایران بهروز قظبی انتشارات اطلاعات ۱۳۸۱ شمسی
ط ۷ از شهرنو تا دادگستری دکتر حکیم الهی انتشارات مهر ۱۳۴۱ شمسی
ط ۸ برنده‌ها هم بازنده‌اند (خاطرات احمد نفیسی شهردار سابق تهران) احمد نفیسی نشر علم ۱۳۷۸ شمسی
ط ۹ خاطرات احمد صدری (اعتمادالدوله) به کوشش حسین علی صدری نشر تاریخ ایران ۱۳۹۶ شمسی
ط ۱۰ مجموعه مکاتبات، اسناد و خاطرات فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله) / جلد ۱ (وزارت امور خارجه، جامعه ملل، نفت) به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سعاد پیرا نشر تاریخ ایران ۱۳۹۶ شمسی
ط ۱۱ مجموعه مکاتبات، اسناد و خاطرات فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله) / جلد ۲ (اسناد ۱۳۴۲-۱۳۳۷ ق/ ۱۳۰۲-۱۲۹۷ ق) به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی)، سیروس سعد وندیان، سعید میرمحمد صادق نشر تاریخ ایران ۱۳۹۶ شمسی
ط ۱۲ مجموعه مکاتبات، اسناد و خاطرات فیروز میرزا فیروز (نصرت الدوله) / جلد ۳ (خاطرات محبس) به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی)، سیروس سعد وندیان نشر تاریخ ایران ۱۳۹۶ شمسی
ط ۱۳ حسن اسفندیاری (محتشم السلطنه) / جلد ۱ (زندگی‌نامه سیاسی) به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی) نشر تاریخ ایران ۱۳۹۶ شمسی
ط ۱۴ حسن اسفندیاری (محتشم السلطنه) / جلد ۲ (آثار و افکار) به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی) نشر تاریخ ایران ۱۳۹۶ شمسی
ط ۱۵ حسن اسفندیاری (محتشم السلطنه) / جلد ۳ (منتخبی از اسناد حکومت ارومیه) به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی)، رقیه آقابالازاده نشر تاریخ ایران ۱۳۹۶ شمسی
ط ۱۶ اینجا طهران است (مجموعه مقالاتی درباره طهران ۱۳۴۴-۱۲۹۶ هجری قری) منصوره اتحادیه (نظام مافی) نشر تاریخ ایران ۱۳۹۵ شمسی
ط ۱۷ کتابچه قبالجات خزانه مبارکه، املاک حاج میرزا آقاسی، خالصه‌جات و موقوفات دیوان اصلی به کوشش بهمن بیانی، منصوره اتحادیه (نظام مافی) نشر تاریخ ایران ۱۳۸۷ شمسی
ط ۱۸ مراسلات طهران (نامه های مباشر میرزا حسین خان مبصرالسلطنه از تهران به کاشان، ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۹ قمری) منصوره اتحادیه (نظام مافی) کتاب سیامک ۱۳۸۴ شمسی
ط ۱۹ در محضر شیخ فضل الله نوری (اسناد حقوقی عهد ناصری) / جلد ۱ منصوره اتحادیه (نظام مافی)، سعید روحی نشر تاریخ ایران ۱۳۸۵ شمسی
ط ۲۰ در محضر شیخ فضل الله نوری (اسناد حقوقی عهد ناصری) / جلد ۲ منصوره اتحادیه (نظام مافی)، سعید روحی نشر تاریخ ایران ۱۳۸۵ شمسی
ط ۲۱ از کافه نادری تا کافه فیروز خاطرات مهدی اخوان لنگرودی انتشارات مروارید ۱۳۹۲ شمسی
ط ۲۲ سرباز ایرانی و مفهوم آب و خاک (زندگی‌نامه خودنوشت سپهبد امان الله جهانبانی) به کوشش پرویز جهانبانی انتشارات فردوس ۱۳۸۰ شمسی
ط ۲۳ دختر ایران ستاره فرمانفرمایان / مترجم: کیومرث پارسای نشر سمیر ۱۳۹۳ شمسی
ط ۲۴ دختری از ایران ستاره فرمانفرمایان / مترجم: مریم اعلایی نشر کارنگ ۱۳۸۳ شمسی
ط ۲۵ در تیررس حادثه (زندگی سیاسی قوام السلطنه) حمید شوکت نشر اختران ۱۳۸۵ شمسی
ط ۲۶ حکایت یک زن در زیر و بم روزگار (زندگی‌نامه عزت السلطنه نظام مافی) منصوره اتحادیه (نظام مافی) و بهمن فرمان نشر تاریخ ایران ۱۳۹۱ شمسی
ط ۲۷ حاج حسین آقا ملک (شخصیت، اقدامات، خدمات) مرضیه مرتضوی قصاب سرایی مرضیه مرتضوی قصاب سرایی ۱۳۹۱ شمسی
ط ۲۸ تهران، خیابان آشیخ هادی (نامه‌های احمد شاملو به ع.پاشایی) عسکری پاشایی نشر چشمه ۱۳۹۳ شمسی
ط ۲۹ من و زندگی (خاطرات مرتضی احمدی) مرتضی احمدی انتشارات ققنوس ۱۳۸۹ شمسی
ط ۳۰ پرسه در احوالات ترون و ترونیا مرتضی احمدی انتشارات هیلا ۱۳۸۸ شمسی
ط ۳۱ خاطرات تاج السلطنه به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی)، سیروس سعدوندیان نشر تاریخ ایران ۱۳۶۲ شمسی
ط ۳۲ خاطرات تهران (یادداشت‌های سفیر ترکیه از ماجرای تغییر سلطنت، آبان – بهمن ۱۳۰۴) ممدوح شوکت بیگ / مترجم: حسن اسدی پردیس دانش، شرکت شیرازه کتاب ۱۳۹۰ شمسی
ط ۳۳ از انزلی تا تهران (یادداشت‌های خصوصی یپرم خان مجاهد ارمنی) یپرم خان انتشارات بابک ۱۳۵۶ شمسی
ط ۳۴ گفتگوی خانوادگی درباره تهران قدیم سعید نفیسی بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۱۳۵۳ شمسی
ط ۳5 خاطرات تاج الملوک در گفتگو با خسروداد، تورج انصاری، محمودعلی باتمانقلیچ انتشارات نیلوفر ۱۳۹۱ شمسی
ط ۳۶ اسرار تاریخی کمیته مجازات جواد تبریزی انتشارات فردوسی ۱۳۶۲ شمسی
ط ۳۷ باغی میان دو خیابان (چهار هزار و یک روز از زندگی کامران دیبا) کامران دیبا در گفتگو با رضا دانشور نشر بن گاه ۱۳۹۳ شمسی
ط ۳۸ ظل السلطان و محمدعلی شاه رودررو (اسناد محرمانه وزارت خارجه روسیه تزاری درباره وقایع مشروطیت ایران) احمد بشیری / مترجم: حسین قاسمیان نشر پرواز ۱۳۶۶ شمسی
ط ۳۹ یادداشت‌هایی از زندگی خصوصی ناصرالدین شاه دوستعلی خان معیرالممالک نشر تاریخ ایران ۱۳۹۰ شمسی
ط ۴۰ نامه شهرداری (اداره آمار و اطلاعات) شهرداری تهران ۱۳۲۹ شمسی
کد  نام کتاب نویسنده / مترجم انتشارات سال چاپ اول
د ۱ شکر تلخ جعفر شهری ۱۳۴۷ شمسی
د ۲ تهران مخوف مرتضی مشفق کاظمی انتشارات امید فردا ۱۳۸۸ شمسی
د ۳ گذر لوطی صالح مصطفی امیر کیانی نشر پورنگ ۱۳۸۱ شمسی
د ۴ منِ او رضا امیرخانی انتشارات سوره مهر ۱۳۷۸ شمسی
د ۵ گود مهدی افشار نیک نشر چشمه، نشر چرخ ۱۳۹۴ شمسی
د ۶ تهرانی‌ها امیرحسین خورشید فر نشر مرکز ۱۳۹۶ شمسی
د ۷ گزنه جعفر شهری انتشارات معین – انتشارات پروین ۱۳۷۲ شمسی
د ۸ سرخِ سفید مهدی یزدانی خرم نشر چشمه ۱۳۹۴ شمسی
د ۹ ایستگاه آبشار پرویز دوائی روزنه کار ۱۳۷۸ شمسی
د ۱۰ امشب در سینما ستاره پرویز دوائی روزنه کار ۱۳۸۷ شمسی
د ۱۱ تهران شهر بی‌آسمان امیر حسن چهل تن انتشارات نگاه ۱۳۸۲ شمسی
د ۱۲ مشق‌های خط نخورده ابراهیم حقیقی نشر مرکز ۱۳۸۸ شمسی
د ۱۳ قمر در عقرب (‌یا چگونه تاریخ حال ما را عوض می‌کند) شرمین نادری حرفه هنرمند ۱۳۸۹ شمسی
د ۱۴ مسافر تهران ویتا سکویل – وست / مترجم: دکتر مهران توکلی نشر و پژوهش فرزان روز ۱۳۷۵ شمسی
د ۱۵ تهران در بعداز ظهر (مجموعه داستان کوتاه) مصطفی مستور نشر چشمه ۱۳۹۵ شمسی
د ۱۶ ملیجک، عزیز دردانه شاه شهید حسین لعل کتابخانه ابن سینا – چهارراه مخبرالدوله ۱۳۴۵ شمسی
د ۱۷ کارآگاهان خونسرد دانیال حقیقی نشر چشمه ۱۳۹۶ شمسی
د ۱۸ داستان جاوید اسماعیل فصیح نشر البرز ۱۳۷۴ شمسی
د ۱۹ دل کور اسماعیل فصیح نشر البرز ۱۳۷۵ شمسی
د ۲۰ خانه‌ی دو طبقه خیابان سنایی روبرت صافاریان نشر مرکز ۱۳۹۶ شمسی
د ۲۱ نزدیک داستان علی خدایی نشر چشمه ۱۳۹۵ شمسی
د ۲۲  یوسف‌آباد، خیابان سی و سوم سینا دادخواه نشر چشمه ۱۳۸۷ شمسی
د ۲۳ ۱۳ حکایت شیرین از طهران / کتاب اول فرزانه نیک روح متین نشر سیزده ۱۳۹۳ شمسی
د ۲۴ ۱۳ حکایت شیرین از طهران / کتاب دوم فرزانه نیک روح متین نشر سیزده ۱۳۹۵ شمسی
د ۲۵ خاطره‌های پراکنده گلی ترقی انتشارات نیلوفر ۱۳۸۰ شمسی
د ۲۶ جایی دیگر گلی ترقی انتشارات نیلوفر ۱۳۷۹ شمسی
د ۲۷ دو دنیا گلی ترقی انتشارات نیلوفر ۱۳۸۱ شمسی
د ۲۸ کافه نادری رضا قیصریه انتشارات ققنوس ۱۳۹۲ شمسی
د ۲۹ اِشغال (فیلمنامه) بهرام بیضایی روشنگران و مطالعات زنان ۱۳۸۱ شمسی
د ۳۰ من در تهرانم ابراهیم رهبر انتشارات شبگیر ۱۳۵۲ شمسی
د ۳۱ روز جهانی پارک شهر و زباله‌دانی (مجموعه قصه) مجید دانش آراسته انتشارات میرا ۱۳۵۱ شمسی
د ۳۲ تریو تهران رضیه انصاری نشر آگه ۱۳۹۲ شمسی
د ۳۳ توپ مٌرواری صادق هدایت انتشارات آرش ۲۰۰۸ میلادی
د ۳۴ رویای تهران شرمین نادری موسسه نشر شهر ۱۳۸۸ شمسی